Giới thiệu về SQL Q&A #2

Yêu cầu: Lấy top 10 sản phẩm bán ra nhiều nhất của mỗi ngành hàng vào tháng trước.

Bảng dữ liệu trả về có các thông tin về thứ hạng, giá bán ra thấp nhất, tổng doanh thu, doanh thu trung bình mỗi ngày, số đơn hàng.

Số thứ hai sẽ tiếp nối bài toán phân tích của số đầu tiên, bạn Data Analyst được yêu cầu cung cấp góc nhìn chi tiết hơn cho từng ngành hàng.

Bài toán tìm kiếm top 10 phần tử của mỗi nhóm phân loại này rất phổ biến và ứng dụng nhiều trong thực tế.

Insights ở mức chi tiết hơn giúp cho việc xây dựng các chiến lược cụ thể hơn, đồng thời các quyết định kinh doanh chính xác và nhanh chóng hơn.

Video hướng dẫn: Link

Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng

  • DENSE_RANK()
  • OVER + PARTITION BY
  • ORDER BY

👉 Tham gia ngay cộng đồng SQL Vietnam để thảo luận và chia sẻ kiến thức về SQL.

👉 Theo dõi KPIM Blog để tìm kiếm các kiến thức về SQL.

👉 Theo dõi Hoàng Hải Data để xem thông tin về các SQL challenge.

Đọc thêm: SQL Q&A #1