Phản hồi của học viên KPIM

Don’t just take our word for it. Here’s what our customers think

Phỏng vấn cựu học viên tại KPIM

Thành quả học viên sau khoá học

Học viên KPIM sau 10 buổi học đã có thể tự xây dựng báo cáo Power BI nhiều nghiệp vụ kinh doanh khác nhau và đạt chứng chỉ của Microsoft

Khách hàng
Doanh nghiệp