Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tại KPIM năm 2023

SQL Cơ Bản K02:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 06/06/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 05 buổi (10 tiếng)

Power BI Cơ Bản K03:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 13/06/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Hero K32:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 03/07/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 10 buổi (20 tiếng)

Data Analytics Hero K06:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn + Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 03/07/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 14 buổi (28 tiếng)

SQL Cơ Bản K03:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 04/07/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 05 buổi (10 tiếng)

Power BI Cơ bản K04:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 18/07/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

SQL Cơ Bản K04:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 08/08/2023
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 05 buổi (10 tiếng)

Data Analytics Hero K07:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn + Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 11/09/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 14 buổi (28 tiếng)

Data Analytics Hero K08:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn + Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 20/11/2023
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 14 buổi (28 tiếng)