Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tại KPIM năm 2024

Power BI Cơ bản K10:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 19/02/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K03:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 27/02/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

SQL Cơ bản K04:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 27/02/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K11:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 25/03/20234
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K12:

 • Giảng viên: Trung Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 06/05/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K04:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 14/05/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

SQL Cơ bản K05:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 06/05/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:00
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Microsoft Fabric K01:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 20/05/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Power BI Cơ bản K13:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 17/06/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power Platform Cơ bản K01:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 11/06/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K01:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 25/06/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K14:

 • Giảng viên: Trung Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 22/07/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K05:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 16/07/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

SQL Cơ bản K06:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 23/07/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Data Analytics Fundamental K08:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 01/07/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K02:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 30/07/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K15:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 26/08/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power Platform Cơ bản K02:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 27/08/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Microsoft Fabric K02:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 12/08/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng

Power BI Cơ bản K16:

 • Giảng viên: Trung Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 30/09/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K06:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 24/09/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Data Analytics Fundamental K09:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 23/09/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K03:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 03/09/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

SQL Cơ Bản K07:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 08/10/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K04:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 08/10/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K17:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 04/11/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Microsoft Platform Cơ bản K03:

 • Giảng viên: Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 12/11/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Microsoft Fabric K03:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 04/11/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K05:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 12/11/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Cơ bản K18:

 • Giảng viên: Trung Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 16/12/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiếng)

Power BI Nâng cao K07:

 • Giảng viên: Minh Cao
 • Lịch khai giảng: 03/12/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Data Analytics Fundamental K10:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn + Hải Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 16/12/2024
 • Lịch học: T2 & T5 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 08 buổi (20 tiếng)

Phân tích dữ liệu với Excel K06:

 • Giảng viên: Đức Nguyễn
 • Lịch khai giảng: 17/12/2024
 • Lịch học: T3 & T6 hàng tuần từ 19:00 – 21:30
 • Thời lượng: 06 buổi (15 tiến