Khoá học SQL

Khóa học SQL Cơ Bản K04 khai giảng 26/03/2024.
Đăng ký tham gia ngay hôm nay!

Mục tiêu khóa học SQL tại KPIM

- Có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo nhân sự trong lĩnh vực Software Development, Data Analytics, Data Science...
- Quản lý & triển khai các dự án xây dựng Hệ thống quản trị và phân tích dữ liệu; Xây dựng Hệ thống báo cáo cho các doanh nghiệp Việt Nam như Mobifone, MB Ageas Life, Viettelimex, PVI, Traphaco, Bibomart,...
Hai Nguyen
KPIM Chief Technology Officer
Hải Nguyễn
Khóa học SQL cơ bản

Bạn nhận được gì sau khoá học

Khoá học SQL dành cho ai

Khóa học SQL Cơ Bản tại KPIM dành cho bất cứ ai theo đuổi lĩnh vực phân tích & xử lý dữ liệu và muốn thành thạo kỹ năng truy vấn & quản trị cơ sở dữ liệu với SQL.

Lộ trình học SQL Cơ Bản được xây dựng dựa trên kinh nghiệm ứng dụng SQL để triển khai thực tế hệ thống lưu trữ dữ liệu và hệ thống báo cáo trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, ngân hàng, viễn thông, sản xuất,… và cho nhiều nghiệp vụ khác nhau như bán hàng, tiếp thị, kế toán, quản trị,…

Khóa học SQL Cơ bản

Sản phẩm học viên

Nội dung khoá học

 • Giới thiệu khóa học
 • Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu
 • Giới thiệu về SQL Server
 • Sử dụng công cụ SQL Server Management StudioAzure Data Studio để kết nối tới SQL Server
 • Vai trò và ứng dụng của SQL
 • Thực hành viết câu lệnh truy vấn tìm hiểu CSDL AdventureWorks2019 với SQL SELECT, ALIAS, TOP, ORDER BY, DISTINCT
 • Thực hành sử dụng SQL WHERE với toán tử so sánh và toán tử logic để lọc dữ liệu
 • Thực hành sử dụng toán tử số học
 • Các kiểu dữ liệu trong SQL Server
 • Giới thiệu 5 hàm tổng hợp dữ liệu hay sử dụng
 • Thực hành tổng hợp dữ liệu với MIN(), MAX(), COUNT(), SUM(), AVG()
 • Thực hành SQL GROUP BY với các hàm tổng hợp
 • Thực hành SQL GROUP BY với HAVING
 • Thực hành SQL CASE WHEN
 • Thực hành các hàm toán học cơ bản xử lý dữ liệu kiểu số: POWER(), SQRT(), ROUND(), LOG10(), FLOOR(), CEILING()
 • Thực hành các hàm cơ bản xử lý dữ liệu kiểu chữ: CONCAT(), LEN(), LEFT(), RIGHT(), LOWER(), UPPER()
 • Thực hành các hàm cơ bản xử lý dữ liệu về thời gian: GETDATE(), YEAR(), MONTH(), DAY(), FORMAT(), DATEADD(), DATEDIFF()
 • Tìm hiểu về CSDL nghiệp vụ
 • Tìm hiểu về mô hình dữ liệu thực thể – quan hệ (ERD)
 • Nắm rõ cá khái niệm bảng, thuộc tính, bản ghi trong cơ sở dữ liệu
 • Tìm hiểu về các loại quan hệ giữa các thực thể: 1-1, 1-N, N-N
 • Phân tích mô hình dữ liệu của AdventureWorks 2019
 • Giới thiệu về JOINs
 • Giới thiệu về các phép toán tập hợp (Set Operators)
 • Thực hành truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng với INNER JOIN
 • Thực hành sử dụng LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN
 • Thực hành CROSS JOIN và SELF JOIN
 • Thực hành các phép toán tập hợp: UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 • Giới thiệu về câu truy vấn con (Subqueries) và cách sử dụng
 • Sử dụng các bảng tạm (CTE – Common Table Expression) để tối ưu câu truy vấn
 • Tạo góc nhìn dữ liệu (View) che giấu logic nghiệp vụ phức tạp
 • Thực hành sử dụng SQL SUBQUERIES
 • Thực hành sử dụng SQL WITH tạo bảng tạm CTE
 • Thực hành tạo SQL VIEW theo yêu cầu
 • Ôn tập kiến thức và thực hành
 • Làm bài trắc nghiệm kiểm tra cuối khóa
 • Phân tích & giải quyết bài toán: Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series Analysis)
 • Q&A trao đổi và chia sẻ
 • Tổng kết điểm và nhận xét cuối khóa

Khoá học Cơ bản K05

2.950.000 VNĐ

Khoá học Cơ bản K04

2.950.000 VNĐ

Khoá học dành cho doanh nghiệp

Cảm nghĩ học viên

Câu hỏi thường gặp

Khoá học SQL tại KPIM phù hợp cho những người mới bắt đầu tiếp cận mảng Truy vấn dữ liệu. Học viên ở mọi lứa tuổi, nghiệp vụ đều có thể tham gia và không yêu cầu kỹ năng hay kiến thức đầu vào về phương pháp phân tích số liệu hay phân tích dữ liệu kinh doanh.

Tất cả các buổi học đều được KPIM ghi hình lại và lưu vào Folder tài liệu chung của lớp để học viên có thể tải về và xem lại nếu vắng mặt hoặc sử dụng để tự học SQL.

Đối với những học viên đã đăng ký tham gia nhưng không sắp xếp được thời gian hoặc vắng mặt một số buổi, KPIM hỗ trợ bảo lưu các buổi đó cho học viên sang khoá kế tiếp hoàn toàn miễn phí!

Đối với học viên hoàn thành đầy đủ bài tập & Project của khóa học, giảng viên sẽ chấm điểm và trao Chứng chỉ hoàn thành Khoá học SQL của KPIM cho những học viên có điểm tổng kết đạt trên 70%.