Đề bài Challenge #21

Challenge số 21 cũng là số mở đầu cho phần Advanced ở chủ đề câu lệnh Seclect.

Yêu cầu: Viết câu truy vấn xác định xem có phải là tam giác hay không và thuộc loại nào nếu biết độ dài 3 cạnh của hình đó. Mỗi dòng trong bảng Triangles sẽ là một trường hợp cần kiểm tra.

  • Hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.
  • Hình tam giác cân có 2 cạnh bằng nhau.
  • Hình tam giác lệch có độ dài 3 cạnh khác nhau.
  • Không phải tam giác.

Bảng dữ liệu, sẽ có 3 cột A, B, C tương ứng độ dài 3 cạnh A, B, C. Điều kiện để một hình là tam giác là tổng hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh còn lại.

Video hướng dẫn: Link

Các hàm và câu lệnh sử dụng

📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng trong bài:

  • CASE WHEN
  • Câu truy vấn con (Subqueries)

⚡ Việc ôn luyện trở nên dễ dàng hơn khi học tập qua Series video HackerRank ở mục Guide ⁠Group SQL Vietnam, hoặc ở mục nổi bật trang Hoàng Hải Data. Ngoài ra, bạn có thể xem playlist tổng hợp của series tại bài viết Tổng hợp video SQL HackerRank Challenges.

🔥 Tham gia ngay để nhanh chóng thi chứng chỉ với kết quả tốt nhất!

Reel giới thiệu về series SQL HackerRank Challenges: