Category: KPIM Demo

KPIM Demo

Tìm kiếm
Chuyên mục bài viết
 • Data Analytics
 • DAX
 • Microsoft Fabric
 • Kiến thức chung
 • Power BI
 • Power BI Basics
 • Power BI From Scratch
 • Power BI Update
 • Power Platform
 • Project Management
 • SQL
 • SQL HackerRank Challenges
 • SQL Q&A
showcase1

Power BI Showcase #1 được xây dựng và phát triển bởi Business Intelligence Analyst Nguyễn Hoàng Thiện – KPIM Team....