DAX

DAX

DAX phân tích thông minh và đa chiều

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft để tương tác với dữ liệu trong nhiều nền tảng của họ như Power BI, Power Pivot và các mô hình bảng SSAS. Nó được thiết kế để đơn giản và dễ học đồng thời thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt …

DAX: Tiền đề cho việc phân tích thông minh và đa chiều Read More »

Hàm tính lặp ròng Sumx và các hàm đuôi X có cùng tính năng

Công thức hàm SUMX Hàm SUMX: Trả về tổng của một biểu thức được đánh giá cho mỗi hàng trong bảng, trong khi hàm SUM trả về tổng các các số trong cùng một cột. Công thức: SUMX(<bảng>, <biểu thức>)   Giá trị trả về: số thập phân Nhận xét về hàm SUMX Đối số đầu …

Hàm tính lặp ròng SUMX và các hàm đuôi X có cùng tính năng Read More »

Hàm điều kiện If() và Switch()

Hàm IF(), giúp kiểm tra điều kiện Công thức: IF(<biểu thức logic>, <giá trị nếu đúng nếu sai>[, <giá trị trả về nếu sai>]) Kết quả trả về: dữ liệu kiểu Boolean (True or False, Yes or No, 0 or 1)) <biểu thức logic>: Bất kỳ giá trị hoặc biểu thức nào có thể được …

Hàm điều kiện IF() và SWITCH() Read More »

Hàm xóa điều kiện lọc All()

Hàm ALL(), xoá mọi bộ lọc đang hoạt động Công thức: ALL([<table> | <column>[, <column>[, <column>[,…]]]] ) – Kết quả: trả về bảng hoặc cột có bộ lọc bị xóa – Tham số của ALL() không được là một biểu thức bảng. Nó cần phải là một tên bảng hoặc một danh sách các tên …

Hàm xóa điều kiện lọc ALL() Read More »

Hàm bổ sung điều kiện Filter()

Hàm FILTER(), giúp trả về một bảng chỉ chứa các hàng đã lọc dựa trên điều kiện đưa ra Công thức:  FILTER(<Bảng>, <Bộ lọc>) Kết quả: Hàm FILTER trả về một bảng chỉ chứa các hàng đã lọc Nhận xét về hàm FILTER() Bạn có thể sử dụng FILTER để giảm số hàng lặp lại …

Hàm bổ sung điều kiện FILTER() Read More »

Hàm quan trọng nhất trong DAX- Calculate()

Hàm CALCULATE (), giúp đánh giá một biểu thức khi áp dụng bộ lọc Công thức: CALCULATE(<biểu thức tính toán>[, <bộ lọc 1> [, <bộ lọc 2> [, …]]]) Biểu thức được sử dụng làm tham số đầu tiên về cơ bản giống như một measure Bộ lọc không được chứa một measure (phải chứa …

Hàm quan trọng và được yêu thích nhất trong DAX: CALCULATE() Read More »

Tìm hiểu Dateadd()

Sau các bài viết về hàm DATESYTD() hay DATESMTD(), mình nhận được khá nhiều câu hỏi về những trường hợp đặc biệt mà yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi bạn phải tính các công thức trên một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ như tính tổng doanh thu của 2 tháng trước thay vì 1 tháng trước hay là so sánh cổ phiếu của hôm nay với giá tuần trước.