SQL HackerRank Challenges #0
Series 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬
#0 – Giới thiệu
#1 – Revising the Select Query I
#2 – Revising the Select Query II
#3 – Select All
#4 – Select By ID
#5 – Japanese Cities’ Attributes
#6 – Japanese Cities’ Names
#7 – Weather Observation Station 1
#8 – Weather Observation Station 3
#9 – Weather Observation Station 4
#10 – Weather Observation Station 5
#11 – Weather Observation Station 6
#12 – Weather Observation Station 7
#13 – Weather Observation Station 8
#14 – Weather Observation Station 9
#15 – Weather Observation Station 10
#16 – Weather Observation Station 11
#17 – Weather Observation Station 12
#18 – Higher Than 75 Marks
(Cập nhật hàng tuần vào thứ 3 & thứ 5)
Trong series 𝐒𝐐𝐋 𝐇𝐚𝐜𝐤𝐞𝐫𝐑𝐚𝐧𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 mình sẽ cùng các bạn giải quyết trọn vẹn 58 thử thách trên HackerRank để có bước khởi đầu thật tốt với SQL nhé.
Tham gia ngay cộng động SQL Vietnam để học SQL qua thử thách có hướng dẫn chi tiết và nhiều bạn đồng hành chung mục tiêu nhé 🥰