SQL HackerRark #21
𝗦𝗤𝗟 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿𝗥𝗮𝗻𝗸 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 #𝟮𝟭 – 𝗧𝘆𝗽𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲
Challenge số 21 cũng là số mở đầu cho phần Advanced ở chủ đề câu lệnh Seclect.
❓Yêu cầu: Viết câu truy vấn xác định xem có phải là tam giác hay không và thuộc loại nào nếu biết độ dài 3 cạnh của hình đó. Mỗi dòng trong bảng Triangles sẽ là một trường hợp cần kiểm tra.
– Hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.
– Hình tam giác cân có 2 cạnh bằng nhau.
– Hình tam giác lệch có độ dài 3 cạnh khác nhau.
– Không phải tam giác.
📖 Bảng dữ liệu, sẽ có 3 cột A, B, C tương ứng độ dài 3 cạnh A, B, C. Điều kiện để một hình là tam giác là tổng hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh còn lại.
📖 Các hàm và câu lệnh SQL sử dụng:
– CASE WHEN
– Câu truy vấn con (Subqueries)
⚡Việc ôn luyện trở nên dễ dàng hơn khi học tập qua Series video HackerRank ở mục Guide ⁠Group SQL Vietnam hoặc ở mục nổi bật trang Hoàng Hải Data
🔥Tham gia ngay để nhanh chóng thi chứng chỉ với kết quả tốt nhất!
Reel giới thiệu về series SQL HackerRank Challenges: